ARTIST JENNY BERNTSSON/index
info(@)jennyberntsson.com
+46 (0)708 152732
 
 
 
 
Projects and public commission:
WORKSHOP MATTER
"Artistic design, 4 play environments"
Förbindelemaskinen/Connection machine
Sandcity Round II
Art pedagogical social engaged projects
Art Assosiation Torget/KFT
Textile Architecture
 
Elder:
Local A.
Back to the future II
Sheat
MOVING MATTER och SIDE _SITE
Reconstructing 1990-2000 & 2012
Wind of change
Igloo Construction II
Igloo Construction I
Sandcity (R&D)
 
Other
Biography
 
 
 
 
 
 
 

 

 

"Artistic design, 4 play environments"

Örebro kommun antog under vintern 2017 nya riktlinjer för lekplatser, med målsättningen att skapa mer varierade lekmiljöer med höga lekvärden. Ett viktigt utvecklingsområde är att stärka barns inflytande över lekmiljöerna - att skapa “tillåtande” platser som barn kan påverka, och att öka barns delaktighet i utvecklingen av olika lekmiljöer. Ett utvecklingsområde är hur Örebro Kommun kan använda konst och konstnärer som en kompetens i utveckling av lekmiljöer och för att stärka barns inflytande och delaktighet i de processerna.

Örebro Parkenhet har tillsammans med Örebro konsthall utvecklat kommunens arbete med att planera och formge lekmiljöer. Huvudsyftet med projektet är att bygga upp kunskap kring hur konstnärer kan involveras i utveckling av lekmiljöer, med särskilt fokus på deltagarbaserade arbetssätt med barn som medskapare. Örebro Parkenhet vill engagera konstnärer för att få möjlighet att utveckla alternativa processer i utformning och organisering av lekmiljöer i Örebro. Under 2019 och 2020 ska två projekt genomföras på fyra olika platser i Örebro kommun. Två konstnärer får 2019 var sin angiven plats att arbeta med. I nästa fas får de utifrån de erfarenheter de gjort arbeta fram ett förslag på lekmiljöprojekt som genomförs sommaren 2020.

Första platsen, Norrbyparken: Earth Drawing Norrbykatten: Jenny Berntsson, fritidspedagog Kristina Andersson, barn på fritids åk 2, Parkenheten Örebro, Örebro Konsthall, Statens Konstråd.

//

During the winter of 2017, Örebro Municipality adopted new guidelines for playgrounds, with the aim of creating more varied play environments with high play values. An important development area is to strengthen children's influence over the play environments - to create "permissive" places that children can influence, and to increase children's participation in the development of different play environments. One development area is how Örebro Municipality can use arts and artists as a competence in the development of play environments and to strengthen children's influence and participation in these processes.

The Departments of parks and recreation in Örebro, together with Örebro Konsthall, has developed the municipality's work on planning and designing play environments. The main purpose of the project is to build up knowledge about how artists can be involved in the development of playground with a particular focus on participant-based ways of working with children as co-creators. The Departments of parks and recreation in Örebro wants to engage artists in order to have the opportunity to develop alternative processes in designing and organizing play environments in Örebro. In 2019 and 2020, two projects will be implemented at four different locations in Örebro municipality. Two artists will each have their own designated place to work in 2019. In the next phase, on the basis of the experience they have made, they will prepare a proposal for a play environment project that will be implemented in the summer of 2020.

First place, Norrbyparken: Earth Drawing Norrbykatten, Jenny Berntsson, youth educator Kristina Andersson, children in school year 2, The Departments of parks and recreation in Örebro, Örebro Konsthall and Statens Konstråd.

 

Delprojekt 1/Part one: NORRBYPARKEN - Earth Drawing Norrbykatten

ONLINE EXHIBITION EARTH DRAWING NORRBYKATTEN > https://earthdrawing.jennyberntsson.com/ (uppdateras under hela projektet som slutar 2021)

Earth Drawing Norrbykatten

Örebro kommun antog under vintern 2017 nya riktlinjer för lekplatser, med målsättningen att skapa mer varierade lekmiljöer med höga lekvärden. Ett viktigt utvecklingsområde är att stärka barns inflytande över lekmiljöerna - att skapa “tillåtande” platser som barn kan påverka, och att öka barns delaktighet i utvecklingen av olika lekmiljöer. Ett utvecklingsområde är hur Örebro Kommun kan använda konst och konstnärer som en kompetens i utveckling av lekmiljöer och för att stärka barns inflytande och delaktighet i de processerna.

Örebro Parkenhet har tillsammans med Örebro konsthall utvecklat kommunens arbete med att planera och formge lekmiljöer. Huvudsyftet med projektet är att bygga upp kunskap kring hur konstnärer kan involveras i utveckling av lekmiljöer, med särskilt fokus på deltagarbaserade arbetssätt med barn som medskapare. Örebro Parkenhet vill engagera konstnärer för att få möjlighet att utveckla alternativa processer i utformning och organisering av lekmiljöer i Örebro. Under 2019 och 2020 ska två projekt genomföras på fyra olika platser i Örebro kommun. Två konstnärer får 2019 var sin angiven plats att arbeta med. I nästa fas får de utifrån de erfarenheter de gjort arbeta fram ett förslag på lekmiljöprojekt som genomförs sommaren 2020.

Första platsen, Norrbyparken: Earth Drawing Norrbykatten: Jenny Berntsson, fritidspedagog Kristina Andersson, barn på fritids åk 2, Parkenheten Örebro, Örebro Konsthall, Statens Konstråd.

//

Earth Drawing Norrbykatten

During the winter of 2017, Örebro Municipality adopted new guidelines for playgrounds, with the aim of creating more varied play environments with high play values. An important development area is to strengthen children's influence over the play environments - to create "permissive" places that children can influence, and to increase children's participation in the development of different play environments. One development area is how Örebro Municipality can use arts and artists as a competence in the development of play environments and to strengthen children's influence and participation in these processes.

The Departments of parks and recreation in Örebro, together with Örebro Konsthall, has developed the municipality's work on planning and designing play environments. The main purpose of the project is to build up knowledge about how artists can be involved in the development of playground with a particular focus on participant-based ways of working with children as co-creators. The Departments of parks and recreation in Örebro wants to engage artists in order to have the opportunity to develop alternative processes in designing and organizing play environments in Örebro. In 2019 and 2020, two projects will be implemented at four different locations in Örebro municipality. Two artists will each have their own designated place to work in 2019. In the next phase, on the basis of the experience they have made, they will prepare a proposal for a play environment project that will be implemented in the summer of 2020.

First place, Norrbyparken: Earth Drawing Norrbykatten, Jenny Berntsson, youth educator Kristina Andersson, children in school year 2, The Departments of parks and recreation in Örebro, Örebro Konsthall and Statens Konstråd.

ONLINE EXHIBITION EARTH DRAWING NORRBYKATTEN >https://earthdrawing.jennyberntsson.com/ (will be updated throughout the project that ends in 2021)

 

TYBBLEPARKEN PROJEKTSTART/PROJECT START v. 8 2020