Förbindelsemaskinen/The Connection macine

2019 Offentlig gestaltning för Stockholm Konst: Förskolan Fiberpennan, Hägersten, SISAB

 / 2019 Public art for Stockholm Konst: Förskolan Fiberpennan, Hägersten, SISAB

Förbindelsemaskinen är en skulpturgrupp i form av fem skulpturpodier. Skulpturpodierna refererar till konsthistorien men också till samtida socialt engagerad konst genom att skulpturgruppen ska aktiveras av platsens användare. Genom att låta barn, personal och föräldrar använda skulpturpodierna till utställningar, pedagogiska övningar och som sittplats förhåller sig gestaltningen känsligt till förskolan och dess verksamhet.

Podier används traditionellt inom konsten som perifera artefakter men spelar sin viktiga roll som meningsbärare och kan lyfta upp ett objekt, vad det än må vara, göra det till något intressant och viktigt. Genom att använda denna meningsbärande plattform som utgångspunkt vill jag fästa uppmärksamhet på podiets skulpturala former, dess pedagogiska kapacitet samt på barnens, pedagogernas och personalens (och ev. föräldrarnas) skapande. Det är meningen att Förbindelsemaskinen ska vrida, vända och vidga betydelser och blickar. Verket ska utmana förhållanden kring status i relation till material, form, innehåll och ålder.

Barn, personal och föräldrar kommer förhålla sig till skulpturpodierna i Förbindelsemaskinen på olika sätt. Pedagogerna kan använda dem som podier för traditionella utställningar med skapande från avdelningarna, som pedagogiska plattformar för konkreta upplägg eller som en samlingsplats. Barnen kan ytterligare använda dem som en hemlig utställningsplats eller som lekskulptur där kakor av sand kan bakas, dvs. kakor av sand blir då konstverk. Vill de skapa en utställning i form av kottar som de lägger upp på ett skulpturpodium på gården för att sedan samla fler kottar och lägga vid entrén så skapar det en förbindelse mellan platser, höjder och innebörder. Och vad händer om man plötsligt lägger upp en sten bland kottarna?

Även då Förbindelsemaskinen inte aktiveras av någon eller något kommer skulpturpodierna vara skulpturer som står för sig själva som utsmyckning. Kanske skapar den kreativa publiken sina egna tankekonstverk? Kanske är det så att människorna bara genom sin närvaro aktiverar skulpturpodierna genom sina kroppar. Och vad händer när någon sätter sig på skulpturen – blir då den människan skulptur och material? Sätter sig flera människor på dem skapas social skulptur.

Förbindelsemaskinen vill skapa en möjlighet att använda material på nya och oväntade sätt. Då kan en utforskning kring sakernas tillstånd aktiveras och multipla och nya förbindelser mellan höjder, material, blickar och kunskap uppstå. Förbindelsemaskinen vill göra oss uppmärksamma på den virtuella dimensionen, det vill säga det utrymme som rymmer det oväntade och överraskande. Den vill lyfta upp saker som ännu inte går att beskriva – men som känns, ses och kopplas samman i det ordlösa.

Under invigningen av verket skapades deltagarperformancet Play. Det bestod av en fem skulpterade trädockor som placerats ut på skulpturpodierna och en workshop för barnen på förskolan som själva fick skapa skulpturer av trämaterial till podierna. Alla dessa skulpturer skapade den första utställningen i Förbindelsemaskinen. Alla skulpturer försvinner sedan in i lek och ersätts med nya - leken blir till konst, konsten blir till lek.